Hantering av personuppgifter

Tukirahoitus Oy (Tukirahoitus) behandlar personuppgifter i enlighet med lagstiftningen om och principerna för dataskydd och banksekretess. Tukirahoitus är ett dotterbolag som ägs av Nordea Finans Finland Ab (Nordea Finans). Tukirahoitus Oy hör till koncernen Nordea Bank AB (publ).

Kunduppgifter

Tukirahoitus har en gemensam registerbeskrivning med Nordea Bank AB (publ) och de bolag som hör till samma koncern. Personuppgifter som behandlas är bland annat identifierings- och kontaktuppgifter samt uppgifter om personens bankärenden. Kunduppgifterna behandlas i Tukirahoitus verksamhet, tillhandahållande av tjänster och skötsel av kundförhållandet. Uppgifterna används också i utveckling av affärsverksamhet och produkter samt för marknadsföring till kunderna och för att rikta tjänster till dem. Dessutom behandlas uppgifterna i samband med riskhantering och vid skötsel av skyldigheter i anknytning till identifiering av kunder. De identifieringsuppgifter som samlas från kunden och övriga personuppgifter kan användas i syfte att förhindra, avslöja och reda ut penningtvätt och finansiering av terrorism samt i syfte att inleda utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning har fåtts som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Uppgifterna kommer från kunder eller deras representanter, ur myndighetsregister eller från andra offentliga och pålitliga källor samt ur registret över betalningsstörningar. Om en tjänst eller en produkt kräver det kan kreditupplysningarna kontrolleras i kreditupplysningsregistret. Tukirahoitus spelar in telefonsamtal och sparar e-postmeddelanden för att bekräfta innehållet i dem om transaktionen eller betjäningssituationen kräver det.

Kunduppgifter (= separat bilaga; registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen). Beskrivningen finns tillgänglig även på kontor av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Uppgifter om samarbetspartners representanter

Personuppgifter om representanter för Tukirahoitus samarbetspartner kan sparas inom ramen för samarbetet med säljpartner och intressentgrupper. Tukirahoitus sparar personuppgifter om till exempel kontaktpersoner, användare av Tukirahoitus nättjänst och prenumeranter på dess nyhetsbrev. Personuppgifter som behandlas är bland annat identifierings- och kontaktuppgifter samt uppgifter om användningen av tjänster som Tukirahoitus tillhandahåller för sina samarbetspartner.

Uppgifterna behandlas i samband med samarbetet, förvaltningen av de tjänster som tillhandahålls för samarbetspartner och för att ge anvisningar och information till samarbetspartnernas representanter. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring till representanterna och för att rikta tjänster. Uppgifterna samlas in från personerna själv, samarbetspartner, ur myndighetsregister eller andra offentliga och pålitliga källor.

Samarbetspartner registerbeskrivning. Nordea Finans och de bolag som hör till samma koncern med den har en gemensam registerbeskrivning.

Uppgifter om dem som använder webbplatsen

Tukirahoitus kan samla in, behandla och analysera uppgifter om användningen av dess webbplats samt om datatrafiken och transaktionerna där. Uppgifter som samlas in och analyseras kan bland annat vara IP-adress, webbläsare (Explorer, Firefox, Chrome etc.), operativsystem, terminal och sidor som personen besökt.

Statiska uppgifter om besök på webbplatsen behandlas för att säkerställa dess tekniska funktioner samt för att förbättra webbplatsen och de digitala tjänsterna. Uppgifterna hjälper oss att skapa en uppfattning om besökarnas användarupplevelser och behov. Uppgifterna utnyttjas för utvecklingen av webbplatsen och tjänsterna samt för marknadsföringen. Uppgifterna om datatrafiken kan kopplas ihop med de personer som besökt webbplatsen och användas för förmedling, distribution och sändning av meddelanden i datanät samt för att analysera uppgifterna. Tukirahoitus kan anlita underleverantörer i analyseringen.

Uppgifter om dem som registrerat sig på webbplatsen eller gett feedback

Om en besökare registrerar sig på webbplatsen eller via webbplatsen prenumererar på nyhetsbrev eller skickar anmälningsblanketter eller blanketter med till exempel feedback eller ytterligare uppgifter, sparas personuppgifter om besökaren i samband med detta. Personuppgifter som sparas är bland annat identifierings- och kontaktuppgifter samt uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärendet i fråga.

Uppgifterna behandlas i syfte att genomföra de åtgärder som föranleds av begäran, feedbacken eller motsvarande. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring eller för att rikta tjänster. Till exempel offerter kan skickas till dem som prenumererar på nyhetsbrev. Uppgifterna fås från personen själv.

Webbplatsbesökare registerbeskrivning. Nordea Finans och de bolag som hör till samma koncern med den har en gemensam registerbeskrivning.

Utlämnande av uppgifter samt rättigheter i anknytning till behandling av personuppgifter

Tukirahoitus svarar för de insamlade uppgifterna. Tukirahoitus kan inom lagens gränser lämna ut och ta emot personuppgifter till och från bolag eller organisationer i Finland eller utomlands som vid var tid hör till samma koncern eller ekonomiska sammanslutning. Dessutom kan uppgifter lämnas ut till myndigheterna. Vid behov kan kunduppgifter också lämnas ut till tredje parter, såsom borgensmän och säljföretag med kundens samtycke.

Tukirahoitus kan anlita underleverantörer vid databehandling och upprätthållande av webbplatsen eller andra tjänster.

En person har rätt att granska sina egna personuppgifter i registren. Begäran om insyn ska lämnas skriftligen och undertecknas egenhändigt. Identiteten kontrolleras innan uppgifterna lämnas ut.

En felaktig uppgift i registren korrigeras med anledning av en skriftlig begäran av personen. Dessutom uppdaterar Tukirahoitus uppgifterna på eget initiativ.

Personen har också rätt att förbjuda behandlingen av hens uppgifter för bland annat direktmarknadsföring, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. Digital direktmarknadsföring riktas bara till dem som gett tillstånd för den.