Henkilötietojen käyttö

Tukirahoitus Oy (Tukirahoitus) käsittelee henkilötietoja tietosuojaa ja pankkisalaisuutta koskevan lainsäädännön ja periaatteiden mukaisesti. Tukirahoitus on Nordea Rahoitus Suomi Oy:n (Nordea Rahoitus) omistama tytäryhtiö ja kuuluu osana Nordea Bank AB (publ) -konserniin (Nordea –konserni).Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
Asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen - lue lisää

Asiakastiedot

Tukirahoituksella on yhteinen asiakasrekisteriseloste Nordea Bank AB (publ):n ja tiettyjen Nordea -konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm henkilön yksilöinti-, yhteys- ja asiointitiedot. Asiakastietoja käsitellään Tukirahoituksen toiminnassa, palvelujen tarjoamisessa sekä asiakassuhteen hoitamisessa. Tietoja käytetään myös liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämisessä sekä asiakkaille suunnattuun markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen. Lisäksi tietoja käsitellään riskien hallinnan ja asiakkaan tunnistamiseen liittyvien velvoitteiden hoitamisessa. Asiakkaalta kerättyjä tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Tietoja saadaan asiakkaalta tai heidän edustajiltaan, viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä tai muista julkisista luotettavista lähteistä sekä maksuhäiriörekisteristä. Mikäli palvelu tai tuote sitä edellyttää, luottotiedot voidaan tarkistaa luottotietorekisteristä. Tukirahoitus voi nauhoittaa puhelinkeskusteluja ja tallettaa sähköpostiviestejä niiden sisällön vahvistamiseksi, mikäli tapahtuma tai palvelutilanne niin vaatii.

Asiakastiedot rekisteriseloste.Seloste saatavilla myös Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeen konttoreista.

Yhteistyökumppaneiden edustajien tiedot

Tukirahoituksen yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja voi tallentua myyjäkumppani- tai sidosryhmäyhteistyön puitteissa. Henkilötietoja tallennetaan esimerkiksi yhteyshenkilöistä tai jos henkilö ilmoitetaan Tukirahoituksen verkkopalvelun käyttäjäksi tai uutiskirjeen tilaajaksi. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot sekä asiointitiedot Tukirahoituksen tarjoamissa palveluissa yhteistyökumppanille.

Tietoja käsitellään yhteistyön hoitamisen yhteydessä, yhteistyökumppanille tarjottavan palvelun hallinnoimiseen sekä edustajien ohjeistukseen ja informoimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös edustajalle suunnattuun markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen. Tietoja kerätään henkilöltä itseltään, yhteistyökumppanilta, viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä tai muista julkisista luotettavista lähteistä.

Yhteistyökumppanit rekisteriseloste. Seloste on yhteinen Nordea Rahoituksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

Verkkosivujen käyttäjien tiedot

Tukirahoitus voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sen hallinnoimien verkkosivujen käytöstä, tietoliikenteestä ja tapahtumista. Kerättäviä ja analysoitavia tietoja voivat olla mm IP-osoite, selaintyyppi (Explorer, Firefox, Chrome jne.), käyttöjärjestelmä, päätelaite sekä sivut, joilla henkilö on käynyt.

Verkkosivujen käytöstä saatuja tilastotietoja käsitellään verkkosivujen teknisen toteutuksen varmistamiseksi sekä verkkosivujen ja sähköisten palvelujen parantamiseksi. Tietojen avulla saadaan kuva verkkosivuilla kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja –tarpeista. Tietoja hyödynnetään verkkosivujen ja palvelujen kehittämisessä sekä markkinointitoimenpiteissä. Tietoliikennettä koskevia tietoja voidaan yhdistää verkkosivuilla käyviin henkilöihin ja käyttää viestien välittämiseen, jakamiseen ja lähettämiseen tietoverkoissa sekä tietojen analysointiin. Tukirahoitus voi käyttää alihankkijoita tietojen analysoinnissa.

Verkkosivuille rekisteröityneiden tai palautteen antajien tiedot

Mikäli verkkosivujen käyttäjä rekisteröityy verkkosivuille, tilaa uutiskirjeitä tai lähettää verkkosivujen kautta esimerkiksi palaute-, lisätieto-, tai ilmoittautumislomakkeita, käyttäjän henkilötietoja tallentuu tässä yhteydessä. Tallentuvia henkilötietoja ovat mm. henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tarpeelliset tiedot käsiteltävän asian hoitamiseksi.

Tietoja käsitellään pyynnön, palautteen tai vastaavan suorittamiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen, esimerkiksi uutiskirjeen tilaajalle voidaan lähettää tarjouksia. Tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

Verkkosivujen käyttäjät rekisteriseloste. Seloste on yhteinen Nordea Rahoituksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

Tietojen luovutus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tukirahoitus vastaa kerätyistä tiedoista. Tukirahoitus voi luovuttaa ja saada henkilöä koskevia tietoja samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvilta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevilta yhtiöiltä lainsäädännön sallimissa rajoissa. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Tarvittaessa asiakastietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille kuten takaajille ja asiakkaan suostumuksella tuotteen myyjäliikkeelle.

Tukirahoitus voi käyttää alihankkijoita tiedon käsittelyssä ja verkkosivujen tai muiden palvelujen ylläpidossa.

Henkilöllä on oikeus tarkastaa rekistereihin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja henkilön omakätisesti allekirjoittama. Ennen tietojen luovuttamista henkilöllisyys todennetaan.

Rekistereissä oleva virheelliseksi havaittu tieto korjataan henkilön kirjallisen pyynnön johdosta. Tukirahoitus myös päivittää tietoja oma-aloitteisesti.

Henkilöllä on myös oikeus kieltää itseään koskevan tiedon käsittely mm suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia kohdennetaan vain siihen luvan antaneille.